Kompletní pravidla guildy CoS

Goto down

Kompletní pravidla guildy CoS

Odoslať  Krabat za Št 27 november 2008 - 2:31

Pravidla guildy Crusaders of Stromgarde

1) Jsi povinen dodržovat pravidla herního serveru Soulwell.

2) Dodržuj veškerá pravidla naší guildy
2.a) Poslechni rozhodnutí oficírů guildy a krále,

2.b) Nos tabard gildy při oficiálních akcích. (raidy, soudy, ocenění, dungy).

2.c) Neužívej sprostá ani vulgární slova,
I) Poprvé je provinilý upozorněn whispem
II) Whisp neúčinkuje, dochází k porušování pravidla dále, poté následuje veřejné upozornění na Guild - chatu
III) Předešlými kroky se nedošlo k nápravě, následuje trest.

2.d) Pokud jsi členem „Raidu“, nebo „Party“ musíš dodržovat pokyny „Leadera“. Po dobu akce je po králi nejvyšším velitelem této skupiny. Zde neplatí rozdíly v ranku, plníš úkol přidělení „Leaderem“. Pokud „Leader“ ukončí raid, tak došlo k oficiálnímu ukončení guildovní akce a dále je jakákoli další akce akcí jednotlivce.

2.e) Snaž se být maximálně samostatný, o případnou pomoc při plnění questů se obrať na hráče blízko tvého lvl.

2.f) Nežebrej goldy ani itemy v gildě, ani mimo ni.

2.g) Za každých okolností braň čest naší guildy

2.h) Za itemy se v gildě neplatí. Nemůžeš-li si dovolit věc darovat, jdi do aukce, nebo k obchodníkovi.

2.i) Pomáhej dle svých možností nezištně každému členu naší gildy.

2.j) Neposmívej se začátečníkům, nebo neznalým a ani jim pro jejich chyby nespílej. Poraď, pomož, nebo mlč.

2.k) Každý musí dle svých možností přispívat do guild banky penězi, nebo surovinami.

2.l) Pokud odejdeš z guildy, můžeš se vrátit, ale nepočítej s navrácením ranku. Musel jsi udělat spoustu práce, než jsi svůj rank dostal.

2.m) Raidy může zakládat pouze hráč, který má titul Raid master pro danou instanci.3) Pravidla pro přijetí do guildy CoS.
3.a) Mít postavu na lvl 10 a vyšším
3.b) Není nick jeho postavy uveden v topicu "Black Parchment" (černý pergamen)
3.c) Seznámil se a bez výhrad přijímá pravidla naší guildy CoS. Prohlášení o souhlasu s guildovními pravidly učiní hráči, který jej příjmá dříve, nežli bude přijat. Prohlášení o souhlasu musí dát i hráč, který se vrátí do gildy po předchozím leavnutí. (přiklady prohlášení: "Ano, souhlasím s pravidly." ; "Jo, přijmám.")


Naposledy upravil Krabat dňa Po 27 apríl 2009 - 14:25, celkom upravené 10 krát.
avatar
Krabat
Wtfskillhordesmashermegaspammer
Wtfskillhordesmashermegaspammer

Počet príspevkov : 825
Age : 47
Location : quilendar@email.cz
Registration date : 09.04.2008

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Základní pravidla guildy CoS část II

Odoslať  Krabat za Št 27 november 2008 - 2:33

Pravidla guildy Crusaders of Stromgarde část II.


4) Pravidla pro povyšování:

Každý hráč ve světě Wow má ve správě guildy dvě kolonky:“Public note“ a „Officers note“.

4.a) Po guildovní akci může hráčům, kteří akci vytvářeli, nebo organizovali, nebo v případě raidu jednali přesně podle pokynů, přidělit „Leader“ raidu - nebo guildovní akce po dohodě s Velmistrem, Lordem, nebo Králem jedno +. Toto plus se píše do „Officers note“. Jakmile se tam naskládá 6x +, tak se + smažou a do „Public note“ se napíše jedna * (hvězdička). <změny v Officers note i Public note budou, od okamžiku uvedení pravidel do života, provádět pouze oficíři.>

4.b) Jakmile dosáhne hráč 2x hvězdičky, tak je jeho jméno navrženo na povýšení. Zde může být rozhodnuto, že ještě není čas vhodný k povýšení. Poté mu hvězdičky i pluska dále narůstají.

4.c) Povýšený může být však jen do hodnosti „Rytíř“. Následující ranky mohou být uděleny pouze za aktivitu prospěšnou pro guildu.

4.d) Rank „Palácová stráž“ a „Osobní garda“ jsou do úřadu jmenováni. Jsou to lidé, kteří by mohli v budoucnu vykonávat post Velmistra. Jsou to pomocníci oficírů. Mají možnost navrhovat ocenění a potrestání hráče členům „Rady Guildy“

4.e) Do oficírského ranku „Velmistr“ může být jmenován hráč z jakéhokoli ranku bez rozdílu lvl. Původní rank mu zůstane zapsán v „Officers note“. Pokud bude „propuštěn“ z oficírského ranku, pro porušování guildovních pravidel, vrací se do původního ranku, ze kterého byl jmenován. Jedná se o propůjčenou hodnost, kterou může získat kdokoli, kdo je aktivní a dokáže vymýšlet a pořádat různé guildovní akce. Další podmínkou pro jmenování do tohoto ranku je souhlas Rady Guildy. Další podmínkou pro jmenování do tohoto ranku je souhlas Guildovní rady, případně Krále.

4.f) Do oficírského ranku „Lord“ je jmenován hráč na jakémkoli lvl i jakémkoli ranku. Toto rozhodnutí je pouze na rozhodnutí Krále guildy CoS.5) Pravidla pro Tresty guildy CoS

5.a) Vyloučení z party, raidu. Pokud porušíte pravidla raidu nebo party, případně pravidla guildy k tomu vztažená (nenošení tabardu a jiná), můžete být z raidu či party vyloučeni a „Leader“ může věc řešit s oficíry i následnými tresty.
5.b) Udělení minusového bodu. Pokud hráč nerespektuje pokyny raidu, nebo party, případně opakovaně porušuje guildovní pravidla, může „Leader“ raidu, nebo party, po dohodě s Králem nebo oficírem, udělit mínusový bod hráči. Tento se píše do „Officers note“ trestaného hráče.
5.c) Rank down na dobu nezbytnou k projednání prohřešku. Zde je možné potrestat hráče rankem down až na hranici nevolníka, na dobu, nežli bude hráčem upuštěno od porušování pravidel, nebo než bude vyloučen z guildy.
5.d) Rank down na předem stanovenou dobu. Zde je trestán hráč za drobnější porušení guildovních pravidel Králem, nebo oficírem. Vymezení délky trestu musí být uvedeno v „Public note“.
5.e) Rank down natrvalo. Potrestání může provést pouze oficír nebo Král, kdy má povinnost napsat do „Officers note“ trestaného svůj podpis a původní rank trestaného. Poté musí předložit záležitost radě guildy na Officers foru naší guildy, jinak je jeho trest anulován. Potrestaný se může odvolat ke „Guildovnímu soudu“.
5.f) Vyloučení hráče z guildy. Tento trest může provést pouze Král. Může se jednat o trest udělený Králem přímo pro hrubé porušování guildovních pravidel (nejčastější za délku neaktivity bez udání důvodu), po obdržení čtyř mínusek a žádného pluska nebo po rozhodnutí rady guildy pro hrubé porušení guildovních pravidel
5.g) Propuštění oficíra z úřadu. Pokud oficír opakovaně porušuje pravidla naší guildy CoS, nebo jednorázově hrubě poruší důležitá guildovní pravidla, nebo jeho aktivity nejsou guildě prospěšné, případně již nevyvíjí žádnou aktivitu (zde se hodnotí i prezentace guildy na veřejnosti, případně vedení a aktivní pomoc novým, nebo nezkušeným hráčům naší guildy). Poté je mu slavnostně vrácen jeho původní rank a je mu poděkováno za jeho služby. Pokud byl oficírem delší dobu, je možné mu Královskou radou dát rank dle rozhodnutí „Královské rady“ jako ocenění za jeho činnost pro guildu. Zde se v žádném případě nejedná o trest v pravém slova smyslu, ale spíše o nově vytvořený postup.


6) Pravidlo délky neaktivity: každý rank má jinou délku povolené neaktivity. Velmistr kontroluje délku neaktivity u lvl 0 – 60, Lord kontroluje délku neaktivity u lvl 60 – 70. V případě zjištění neaktivity rovné, nebo delší nežli je pro uvedený lvl povoleno jej Velmistr, Lord, nebo Král okamžitě degradují na nevolníka. Poté je Králem vyloučen z guildy. Pokud byl někomu vyhozen alt, nebo main z guildy CoS pro neaktivitu, tak je možné napsat jakémukoli ranku od „Panoše“ výše a nechat svou postavu znovu přijmout. Nebude však vrácen původní rank, ale dostane rank „Páže“
6.a) Každý nově příchozí je přijat na rank „Nevolník“. Tento rank neumožňuje psát do „Guild chatu“ a spoustu dalších standardních věcí. Proto pokud jste nově příchozí a máte tento rank, prosím whispem napište někomu z guildy, aby vám zajistil povýšení do ranku „Páže“. Toto může rank Panoš, nebo kdokoli z oficírů.
6.b) Lvl 0-20 má délku neohlášené neaktivity povolenou na 14 dní
6.c) Lvl 21-40 má délku neohlášené neaktivity povolenu na 18 dní
6.d) Lvl 41-60 má délku neohlášené neaktivity povolenu na 21 dní
6.e) Lvl 61-80 má délku neohlášené neaktivity povolenu na 24 dní.
6.f) Pokud překročíte hranici pro váš lvl, tak bude vaše postava vyloučena z guildy. Hranici pro lvl je možno nebrat v potaz, pokud někomu z oficírů uvedete důvod neaktivity a nahlásíte ji dopředu. Ve zvláštních případech je možné požádat Radu Guildy o vrácení ranku před vyloučením.


7) Pravidlo délky neaktivity altů:
7a) Jestliže je tvoje postava označena jako "ALT" v officers note a jméno postavy "Maina", tak se na něj nevztahuje pravidlo o neaktivitě.
7b) Pokud tvůj main již dosáhl úrovně neaktivity pro vyhození, jsou automaticky vyhozeni i tví alti.
7c) Je možno prohodit Main/Alt změnou zápisu v Officers note. Rank je možné převést na nejbližším povyšování.


8) Vyhození postavy z guildy:
8a) Tento mimořádný krok může učinit pouze král guildy a to buď na základě rozhodnutí guildovní rady, nebo na základě svého uvážení, kdy v takovémto případě informuje guildovní radu.
8b) K vyhození postavy dojde v případě opakovaného protiguildovního jednání, nebo jednání, které poškozuje guildu v rámci herního serveru Valhalla, nebo pro jednání, které je v hrubém nesouladu s chodem guildy.
8c) Proti tomuto kroku není opravný prostředek a je možno se odvolat ke guildovní radě.
8d) Tento postup bude využíván jako vyjímečný krok ochrany harmonického a klidného chodu guildy.

Vysvětlivky:


Guildovní rada: Rada Guildy je složená ze všech Velmistrů a Lordů, předsedá ji Král. V průběhu jednání „Rady Guildy“ uděluje slovo Král. Král má právo veta. Pokud je však 100% rozhodnutí oficírů, poté jej musí respektovat i král. Porušování pravidla může vést ke ztrátě oficírského ranku.

Rada Guildy může při zasedání rozhodnout o požádání „Abdikace Krále“. Tento požadavek může být vznesen pouze pokud bude podpořen 90% všech existujících oficírů. V tuto chvíli stačí i písemné prohlášení souhlasu zaslané poštou ve Wow. Král do tohoto rozhodování nesmí zasahovat.

Královská rada: Královská rada se skládá pouze s Lordů a Krále. Projednávají ponechání, nebo propuštění Velmistra z úřadu a jiné důležité úkony.

Guildovní soud: Guildovní soud je složený z Krále, Rady Guildy, osoby podávající stížnost, nebo odvolání a členové guildy, kteří chtějí být přítomni.
Král může jmenovat soudce, kteří poté nahrazují Radu Guildy, případně chybějící oficíry. Guildovní soud zasedá vždy v lichém počtu, pokud není dosažen, musí Král jmenovat soudce.

U soudu rozhoduje nadpoloviční většina. I zde je však zachováno právo Krále udělovat vyjímečná rozhodnutí. (přísnější trest, nebo prominutí trestu)


Public note: Položka u postavy světa Wow v nastavení guildy, který uvidí každý člen naší guildy bez rozdílu ranku. Zapisovat do něj může pouze Velmistr, Lord, Král. Zde budou uvedeny pouze ocenění – hvězdičky.

Officers note: Položka u postavy světa Wow v nastavení guildy, který uvidí pouze Palácová stráž, Osobní garda, Velmistr, Lord, Král. Zde bude uveden původní rank trestaného, nebo jmenovaného do úřadu, bonusy + a malusy -. Zapisovat do něj mohou pouze Velmistr, Lord, Král.

Whisp: jedná se o přímé šeptání ve hře Wow. Jedná se o adresnou zprávu určenou očím pouze příjemce a odesílatele. Není možné ji přenášet dále díky systému ve hře užívanému. Barva textu je automaticky fialová

Způsob provedení: kliknutím na jméno dotyčného levým „myšítkem“ a následným napsaním textu
Vyvoláním textového řádku Entrem a napsáním /w <nick hráče a odskok> bez závorek a poté již píšete text

Parta a Raid: skupina lidí sdružených prostřednictvím ingote. Zakládající člen party je, pokud nepředá svůj post jinému hráči „Leaderem“ a u jeho ikonky je malá korunka, kterou vidí každý člen party.
Raid založí „leader party“ následovně. Musí mít v partě 2 členy. Následně kline na klávesu O a tam v položce „raid“ konvertuje partu na raid.

Rozdíly:
V partě je možné mít maximálně 5 členů,
v raidu je možné mít maximálně 40 členů.

V partě je pouze jeden „Leader“
V raidu je možné delegovat i „Leader asistent“
V raidu může „Leader“ psát příkazy pro celý raid způsobem /rw v partě tato možnost není.


Naposledy upravil Krabat dňa Po 14 jún 2010 - 17:16, celkom upravené 16 krát.
avatar
Krabat
Wtfskillhordesmashermegaspammer
Wtfskillhordesmashermegaspammer

Počet príspevkov : 825
Age : 47
Location : quilendar@email.cz
Registration date : 09.04.2008

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Základní pravidla guildy CoS část III

Odoslať  Krabat za Št 27 november 2008 - 2:38

Ranky Guildy Crusaders of Stromgarde


1. Nevolník:
a. jedná se o nejnižší rank naší Gildy,
b. jedná se o potrestání provinilců, dříve nežli Guildovní rada rozhodne o konečném trestu.
c. Rank, který je automaticky přidělen každému nově příchozímu členu naší gildy.

i. Práva:
1. může číst Guild chat

ii. Zvláštní povinnosti spojené s rankem:
1. žádné

iii. Podmínky pro získání ranku:
1. nové přijetí do guildy
2. trest udělený členem Guildovní rady.


2. Páže:
Základní rank naší guildy, který je udělován nově přijatým členům
i. Práva:
1. číst Guild chat
2. psát Guild chat
3. číst public note

ii. Zvláštní povinnosti spojené s rankem:
1. žádné

iii. Podmínky pro získání ranku:
1. nové přijetí do guildy
2. vypršení trestu (nevolník)
3. pominutí důvodu potrestání (uklidnění emocí, rozhodnutí jakéhokoli oficíra)


3. Panoš
a. Rank je možné udělovat po dosažení 12*, Alternativně je možné jej použít na rank sloužící pro naše alty. Podmínka pro získání ranku by potom byla jiná.
i. Práva:
1. číst Guild chat
2. psát Guild chat
3. číst public note

ii. Zvláštní povinnosti spojené s rankem:
1. podílí se na organizaci guildy a jejím chodu

iii. Podmínky pro získání ranku:
1. být zaregistrovaný na guildovním foru ( www.crusaders.bigforumpro.com )
2. registrace platí pouze pro main
3. místo ocenění se do public note napíše „///“
4. získání 2x ocenění * (12+) za aktivitu v gildě


4. Křižák
i. Práva:
1. číst Guild chat
2. psát Guild chat
3. číst public note

ii. Zvláštní povinnosti spojené s rankem:
1. podílí se na organizaci guildy a jejím chodu
2. dohled nad dodržováním guildovních pravidel

iii. Podmínky pro získání ranku:
1. být zaregistrovaný na guildovním foru
2. přiměřeně se zapojit do chodu guildy
3. získání 2x * (celkem 4x *, tj. 24+) za aktivitu v gildě


5. Rytíř
i. Práva:
1. číst Guild chat
2. psát Guild chat
3. číst public note
4. Možnost výběru 1 věci z g-banky (jen pro povolené sloty)

ii. Zvláštní povinnosti spojené s rankem:
1. podílí se na organizaci guildy a jejím chodu
2. dohled nad dodržováním guildovních pravidel

iii. Podmínky pro získání ranku:
1. být zaregistrovaný na guildovním foru
2. přiměřeně se zapojit do chodu guildy
3. získání 2x * (celkem 6x *, tj. 36+) za aktivitu v gildě


6. Raid master Rank přidělovaný na vedení raidů dle podmínek zisku RM, rozdělování DKP bodů.
i. Práva:
1. číst Guild chat
2. psát Guild chat
3. číst public note
4. psát Officers chat
5. rozdělovat DKP body
6. vybírat věci z guild banky (2 věci/den/vybraný slot)

ii. Zvláštní povinnosti spojené s rankem:
1. podílí se na organizaci guildy a jejím chodu
2. dohled nad dodržováním guildovních pravidel
3. pomoc oficírům při pořádání akcí

iii. Podmínky pro získání ranku:
1. být zaregistrovaný na guildovním foru a aktivně jej užívat
2. přiměřenou aktivitou se zapojit do chodu guildy
3. získat titul Raid Master dle podmínek pro daný dung.

iv. Podmínky pro ztrátu ranku:
1. opakované nedodržování pravidel guildy
2. Jednorázové hrubé porušení guildovních pravidel
3. Neohlášená neaktivita (od tohoto ranku jsou postavy 2dny v karanténě – nevolník.)
4. rozhodnutím Guildovní rady
5. porušením dohodnutých pravidel pro vedení raidu a přidělování DKP bodů


7. Osobní garda Druhý z ranků, který může být přidělen pouze za aktivitu přínosnou pro guildu. O rozhodnutí povýšení na tento rank rokuje Guildovní rada. Tento rank je pro vyšší pomocníky oficírů a mohou se z nich rekrutovat Velmistři.
i. Práva:
1. číst Guild chat
2. psát Guild chat
3. číst public note
4. číst officers note
5. psát MOTD
6. navrhovat členy na povýšení a ocenění
7. vybírat věci z guild banky (5 věcí/den/slot)

ii. Zvláštní povinnosti spojené s rankem:
1. podílí se na organizaci guildy a jejím chodu
2. dohled nad dodržováním guildovních pravidel
3. účastnit se Guildovního soudu
4. pomoc s organizací a pořádáním akcí guildy

iii. Podmínky pro získání ranku:
1. být zaregistrovaný na guildovním foru a aktivně jej užívat
2. přiměřenou aktivitou se zapojit do chodu guildy a jejich akcí
3. dosáhnutí ranku Palácová stráž

iv. Podmínky pro ztrátu ranku:
1. Opakované nedodržování pravidel guildy
2. Jednorázové hrubé porušení guildovních pravidel
3. Neohlášená neaktivita (dle lvl +2 dny karanténa)
4. rozhodnutím Guildovní rady


8. Velmistr Rank, který je propůjčen nejlepším z Crusaderů, kteří v organizačních schopnostech převyšují všechny ostatní. Jejich schopnosti je postavily do čela guildy. Jsou jmenováni do úřadu, který přináší velkou zodpovědnost na jejich práci. Jsou přímo členy Guildovní rady.
i. Práva:
1. číst Guild chat
2. psát Guild chat
3. číst public note
4. psát public note
5. číst Officers note
6. psát Officers note
7. číst Officers chat
8. psát Officers chat
9. rekrutovat nové členy guildy
10. povyšovat
11. degradovat
12. účastnit se Guildovní rady
13. účastnit se Guildovního soudu
14. psát MOTD
15. vybírat věci z guild banky (bez omezení)

ii. Zvláštní povinnosti spojené s rankem:
1. podílí se na organizaci guildy a jejím chodu
2. dohled nad dodržováním guildovních pravidel a v případě potřeby zakročit vší svou autoritou i za cenu užití trestu
3. účastnit se Guildovní rady, Guildovního soudu
4. organizovat aktivity prospěšné guildě

iii. Podmínky pro získání ranku:
1. být zaregistrovaný na guildovním foru a aktivně jej užívat
2. účastnit se guildovních akcí
3. vytvářet guildovním akce
4. pomáhat s organizací guildovních akcí nižších ranků
5. přiměřenou aktivitou se zapojit do chodu guildy
6. být vybrán členy guildy a schválen Královskou radou

iv. Podmínky pro ztrátu ranku:
1. dlouhodobá absence činnosti přínosné pro guildu (odvolán Královskou radou)
2. opakované nedodržování pravidel guildy
3. jednorázové hrubé porušení guildovních pravidel
4. neohlášená neaktivita (dle lvl + 3 dny karanténa)


9. Lord Lord je titul pro toho, jehož oddanost a věrnost guildě jsou nezměrné. Jejich kvality jsou rozhodující, není rozhodující lvl, nebo předešlý rank. Je rozhodující charakter dotyčného. Lord je jediný rank v guildě CoS, který je vybírán pouze Králem.
i. Práva:
1. číst Guild chat
2. psát Guild chat
3. číst public note
4. psát public note
5. číst officers note
6. psát officers note
7. číst Officers chat
8. psát Officers chat
9. rekrutovat nové členy guildy
10. psát MOTD
11. povyšovat
12. degradovat
13. účastnit se Guildovní rady
14. účastnit se Guildovního soudu
15. účastnit se Královské rady
16. vybírat věci z guild banky

ii. Zvláštní povinnosti spojené s rankem:
1. podílí se na organizaci guildy a jejím chodu
2. dohled nad dodržováním guildovních pravidel a v případě potřeby zakročit vší svou autoritou i za cenu užití trestu
3. účastnit se Guildovní rady, Guildovního soudu a Královské rady
4. organizovat aktivity prospěšné guildě
iii. Podmínky pro získání ranku:
1. být zaregistrovaný na guildovním foru a aktivně jej užívat
2. být vybrán Králem

iv. Podmínky pro ztrátu ranku:
1. Odvolán Králem
2. Neohlášená neaktivita (dle lvl + 4 dny karanténa)

10. Král
i. Guild Master (GuM)
ii. má všechny oprávnění, včetně vyloučení hráče z guildy
iii. může abdikovat, nebo může být požádán o abdikaci při 90% souhlasu Guildovní rady. Guildovní rada zvolí nového krále
iv. má neomezené možnosti zmírnění, přitvrzení trestu až pro jeho prominutí.
v. může udělit vyjímky


Krabat
king


Naposledy upravil Krabat dňa St 14 október 2009 - 23:58, celkom upravené 2 krát.
avatar
Krabat
Wtfskillhordesmashermegaspammer
Wtfskillhordesmashermegaspammer

Počet príspevkov : 825
Age : 47
Location : quilendar@email.cz
Registration date : 09.04.2008

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Nicky členů Guildovní rady

Odoslať  Krabat za St 10 december 2008 - 17:06

Členové Guildovní rady:


Král:
Krabat


Lordi:
Kamana (královská choť)
Maris
Port
Gexus
Thror
Tea
Stitonos
Opo


Velmistři:

Gyugyu
Domino
Pajaczek
Tygrid
Avatarsteve


Naposledy upravil Krabat dňa Št 24 jún 2010 - 8:28, celkom upravené 8 krát.
avatar
Krabat
Wtfskillhordesmashermegaspammer
Wtfskillhordesmashermegaspammer

Počet príspevkov : 825
Age : 47
Location : quilendar@email.cz
Registration date : 09.04.2008

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Pravidla guildy CoS část IV.

Odoslať  Krabat za Pi 23 január 2009 - 15:24

Pravidla pro raid akce proti hordě:

1. Snažte se být na srazu včas, svým zdržováním zdžujete všechny ostatní.

2. Při přesunu k cíli se řiďte pokyny Raid leadera. Svým eventuálním individuálním chováním ohrožujete celou akci.

3. Přeprava probíhá hromadně, nikdo nebude před ani za určenými hráči (jeden hráč bude bude vést a druhý bude skupinu uzavírat).

4. Raid není místo k duelení, to si nechcte na jindy. Zbytečně ohrožujete obranyschopnost. Stejně tak nespamujte, v záplavě příspěvků může zaniknout důležitá informace.

5. Před samotným útokem, kdy už bude známo finální složení, nastane rozdělení do skupin. Každá skupina bude mít svého leadera (raid leader assistant), jehož pokyny se budou členové skupiny řídit. Ve skupině komunikujte pomocí /p jako v klasické skupině.

Raid tedy bude rozdělen na skupiny, jejichž členové budou vždy u sebe.

6. Při přesunu v hordském městě:
a) healeři se nikdy nevzdalují od skupiny, primárně se starají o hráče ze své skupiny, když mají čas, tak i o ostatní, ale nikdy se nevzdalují od své skupiny
b) melee DMG útočí jen na velmi blízké cíle, zbytečně se nevzdalují od své skupiny (počkají, až se cíl přiblíží ke skupině)
c) ranged DMG útočí na všechny cíle, které by mohli ohrozit raid.

7. Boj s bossem frakce:
a) skupina 1 se stará jen o bosse
b) ostatní skupiny útočí na bosse pokud nejsou v dohledu žádní hordští hráči a starají se o ostatní NPC. Pokud se objeví hordský hráč, nebo NPC, je nadále primárním úkolme útok na ně.

8. Boj s hordskými hráči
a) jakmile se objeví hordští hráči, leadeři jednotlivých skupin (kromě 1. skupiny, ta se stará jen o bosse) určí, na koho která skupina půjde. Je mnohem efektivnější, když se 5 lidí sesype na jednoho hráče, než když každý bojuje s každým.
b) nikdy se příliš nevzdalujte od bosse, raději nechte hodrského hráče útéct než abyste se pak roztrousili po celém městě.
c) nikdy se nevzdalujte od své skupiny, samotného vás čeká jen smrt.
avatar
Krabat
Wtfskillhordesmashermegaspammer
Wtfskillhordesmashermegaspammer

Počet príspevkov : 825
Age : 47
Location : quilendar@email.cz
Registration date : 09.04.2008

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Re: Kompletní pravidla guildy CoS

Odoslať  Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.